Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

To nye rapporter: Solcelleinstallasjoner på bygg

RISE Fire Research har de siste årene gjennomført flere studier på brannsikkerhet i solcelleinstallasjoner som en del av en prosjektserie om energieffektive bygg og brannsikkerhet (EBOB). To rapporter med resultatene fra prosjektet «EBOB – Solcelleinstallasjoner på bygg» er nå publiserte.
 
Målsetningen med prosjektet har vært å belyse de fire følgende forskningsspørsmålene:
  1. Hvordan påvirker vindhastighet og luftspaltestørrelser brannutviklingen i hulrommet mellom solcellemodul og underliggende takkonstruksjon, og hvordan påvirker disse faktorene skadeomfanget på underliggende takkonstruksjon?
  2. Hvordan påvirker solcellemoduler brann på et realistisk, norsk, skråstilt hustak?
  3. Hva foregår i Europa og internasjonalt med tanke på utvikling av testmetoder for brannteknisk dokumentasjon av solcellemoduler, og hvordan bør dette implementeres i Norge?
  4. Hvordan trygge innsats til brannvesen ved en brann som inkluderer solcelleinstallasjon?
Hovedfunnene fra forsøkene er at solcellemoduler montert parallelt med takoverflata på skråtak kan påvirke branndynamikken i en brann på takoverflata. Det ble funnet at både lengden på det skadede området på taket og temperaturstigningen innover i taket (under sponplata) økte når avstanden mellom den simulerte solcellemodulen og takoverflata avtok. Videre tyder funnene på at det er en sammenheng mellom hvor stor avstand det er mellom takoverflata og solcellemodulen, og hvor stor brann det trengs for at brannen skal spre seg. En større avstand mellom takoverflata og solcellemodulen krever større startbrann for at brannen skal spre seg. Temperaturøkningen innover i takkonstruksjonen var i de utførte forsøkene ikke stor nok til at det var fare for umiddelbar brannspredning innover i konstruksjonen.

Det pågår arbeid internasjonalt på utvikling av testmetoder for brannteknisk dokumentasjon av solcellemoduler. Dette arbeidet har foreløpig ikke resultert i nye standarder eller prosedyrer som kan implementeres i Norge.

Fra ulike veiledere og rapporter er det funnet informasjon om hva som er nødvendig både av utstyr og kompetanse for å trygge brannvesenets innsats. Det er viktig at brannvesen har tilstrekkelig kunnskap om virkemåten til en solcelleinstallasjon, slik at de har forståelse for farene for at deler av installasjonen kan lede strøm, selv om utkoblingsbryteren er aktivert. Brannvesen må også gis opplæring i hvordan de praktisk skal håndtere en brann i et bygg med solcelleinstallasjon, samt hva som er nødvendig verneutstyr og verktøy. Svarene fra de ulike brannvesenene på en utsendt spørreundersøkelse viser at de i liten grad inkluderer solcelleinstallasjoner i sine ROS-analyser og som følge av dette har de i dag ikke god nok opplæring og kunnskap om håndtering av branner i bygninger med solcelleinstallasjoner.

Vår spørreundersøkelse viser også at det virker noe uklart for brannvesenene hvilket ansvar de har ved brann i solcelleinstallasjoner. Dette bør avklares, og i de tilfellene hvor solcelleinstallasjon utgjør en forhøyet risiko må brannvesenet tilføres ressurser slik at de har riktig utstyr, riktig kompetanse og riktig bemanning for å håndtere slike branner.

Hovedrapporten «EBOB – Solcelleinstallasjoner på bygg. Brannspredning og sikkerhet for brannvesen.» oppsummerer hele prosjektet. Mer utfyllende detaljer fra forsøkene som er utført finnes i den tekniske rapporten «EBOB – Solcelleinstallasjonar på bygg. Eksperimentell studie av brannspreiing i holrom bak solcellemodular på skrå takflater.» Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) som en del av forskningsavtalen mellom DSB og RISE. Prosjektet har også mottatt finansiering fra prosjekt 4-4 i Fire Research and Innovation Centre (FRIC). FRIC er finansiert av alle partnerne samt Norges Forskningsråd (program BRANNSIKKERHET, prosjektnummer 294649).

Les hovedrapporten her: (pdf)
Les teknisk rapport her: (pdf)
 

Arkiv