Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder
5. jan 24
Brenner elbiler mer enn fossilbiler?

Ny rapport: Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus

Rapporten «Brannsikkerhet i naturlig ventilerte parkeringshus» er nå publisert. Hovedmålet er å skaffe kunnskap for å kunne vurdere om det er forsvarlig å redusere brannmotstanden til det bærende hovedsystemet i parkeringshus i brannklasse 1 og 2 til R 15 A2-s1,d0 [ubrennbart materiale], under forutsetning av at mer enn 1/3 av veggarealet er åpent og at utformingen er slik at det oppnås god gjennomlufting. En slik reduksjon av brannmotstanden er angitt som preakseptert ytelse i veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK17).

Resultatene fra denne studien indikerer at brannmotstanden til bærende konstruksjoner, ikke bør reduseres fra R30 - R60 til R15 selv om veggflatene har mer enn 1/3 åpningsgrad.

Relevante regelverk i Norge, Sverige, Danmark og Finland er kartlagt. Følgende hovedregler gjelder for bæresystem i parkeringshus i disse nordiske landene:

• Parkeringshus i to etasjer : R 30 – R 60
• Parkeringshus i tre og fire etasjer : R 60
• Parkeringshus i mer enn fire etasjer : R 60 - R 90 – R 120

I Norge og Sverige kan, avhengig av forskjellige forutsetninger, brannmotstanden reduseres til R 15. I Danmark og Finland er R 15, derimot, ikke tillatt for bæresystemet i parkeringshus. Sverige og Finland forutsetter at det installeres et automatisk sprinkleranlegg dersom brannmotstanden blir redusert. Av de fire nordiske landene er det kun Norge som bruker åpningsgraden i veggflatene som grunnlag for redusert brannmotstand.

Totalt ti brannsimuleringer med forskjellige vindforhold (retning og styrke) er gjennomført. To generiske parkeringshus, ett med mindre enn 1/3 åpningsgrad og ett med mer enn 1/3 åpningsgrad, ble undersøkt og en forenklet strukturanalyse ble gjennomført.

Det understrekes at CFD-simuleringene og strukturanalysen innebærer mange usikkerheter og begrensninger. Fokuset ligger derfor på sammenligningen av parkeringshus med forskjellige åpningsgrader.

Analysen viste at en økt åpningsgrad både har en positiv og en negativ effekt for strukturens bæreevne ved brann, avhengig av om vindforholdene er gunstige eller ikke.

Uavhengig av vindforholdene viste strukturanalysen at å øke åpningsgraden fra 21 % (altså mindre enn 1/3) til 41 % (mer enn 1/3), har en mye mindre effekt på kollapstiden enn å redusere brannmotstanden fra R 30 til R 15. Forskjellen er enda større for en reduksjon fra R 60 til R 15. Ved å bruke R 60 kollapset ingen av bjelkene. Resultatene fra denne studien indikerer derfor at brannmotstanden til bærekonstruksjonen ikke bør reduseres selv om veggflatene har mer enn 1/3 åpningsgrad.

Hvordan åpne veggflater påvirker en brann i parkeringshus er sterkt avhengig av brannscenariet og vindforholdene. Dette er to faktorer som ikke kan kontrolleres. Å dimensjonere brannmotstanden til det bærende hovedsystemet i et parkeringshus basert på åpningsgraden av veggflatene (mer enn 1/3 av arealet), anses derfor som lite robust. Åpne veggflater bidrar i noen tilfeller til å forbedre siktforholdene i parkeringshus, noe som kan øke den tilgjengelige rømningstiden. Derfor anses åpne veggkonstruksjoner likevel som fordelaktig.

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Les hele rapporten her: (pdf)

Arkiv