BattMarine

Sikkerhet og modellering av aldrede Li-ion batterier

Det største batterisystemet som brukes om bord i skip i dag har en kapasitet på flere MWh elektrisk energi. Konsekvensene av brann i slike system kan være katastrofale. Nylig gav det norske Sjøfartsdirektoratet ut et rundskriv «Veiledning om kjemiske lager for energi - maritime batterisystemer», som skal legge til rette for at batteri-installasjoner om bord i skip skal opprettholde det samme sikkerhetsnivået som skip med konvensjonell drift. Det er derfor et stort behov for kunnskap om sikkerhet, gassutslipp og branndynamikk for store Li-ion batterisystemer.

Dette er tema i forskningsprosjektet BattMarine, som i løpet av perioden 2018 - 2022 skal jobbe for pålitelig, sikker og økonomisk levedyktig bruk av batterier i maritim sektor. Forskningspartnere i prosjektet er koordinator Institutt for energiteknikk (IFE), RISE Fire Research i Trondheim, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Industripartnere har også en nøkkelrolle i prosjektet, blant annet ved å velge battericeller som er relevante for industrien.

Prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker, som blant annet inkluderer branntesting og testing av termisk stabilitet til utvalgte Li-ion celler. Brannspredning og branntekniske egenskaper til battericeller og moduler under thermal runaway vil bli målt, ved bruk av konkalorimeter og større testoppsett. Basert på resultatene vil det bli utviklet en computational fluid dynamics (CFD) modell for brannspredningen. Livsløpstesting og sammenligning av nye og aldrede batterier vil også være sentralt.

BattMarine er finansiert av Norges forskningsråd, program ENERGIX, prosjektnummer 281005, samt av industripartnere. Prosjektet koordineres av Institutt for energiteknikk (IFE).

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktperson.