FRIC - Fire Research and Innovation Centre

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker og tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp 1.mars 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. Etableringen av FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet.  Forskningen er organisert i fire arbeidspakker: 

  1. Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet
  2. Branndynamikk og modellering
  3. Bygningsteknologi og prosjektering
  4. Brannsikringstiltak og ny teknologi 

Flerfaglig samarbeid vil være en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Forskningssenteret har partnere fra offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, og i tillegg innen eiendomsutvikling og -forvaltning. En viktig partner er Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) som representerer en sentral målgruppe for forskningen. 

FRIC skal utvikle kunnskap for forbedret matematisk modellering av brannutvikling, og forske på brannsikker bruk av ny teknologi i bygninger (eksempelvis solceller, batterier/energilagring, innovative bygningsmaterialer og konstruksjonsløsninger). Brannsikre boliger, brannsikkerhet for utsatte grupper, og sikkerhet for brann- og redningstjenesten er andre tema som skal behandles, i tillegg til nye systemer for brannslokking og effektiviteten av ulike brannsikringstiltak. Senteret vil ta i bruk ulike metoder i forskningen, inkludert gransking av branner, eksperimentell virksomhet og teoretiske analyser. Forskningsresultatene vil gi grunnlag for videre utvikling av produkter, tjenester og regelverk som kan heve brannsikkerheten i samfunnet.

FRIC er finansiert av Norges forskningsråd, program BRANNSIKKERHET, prosjektnummer 294649. Prosjektet koordineres av RISE Fire Research i Trondheim.

Du finner mer informasjon om prosjektene og kontaktinfo her: https://fric.no/forside