Produktdokumentasjon 

Vi utsteder MED-sertifikat, rattmerket og RISE-FR Produktdokumentasjon

MED-sertifisering og rattmerket
"Rattmerket" er produktmerket for maritimt utstyr som viser samsvar med det europeiske utstyrsdirektivet. Dette kreves for utstyr som brukes om bord i skip som dekkes av direktivet, og er også brukt ved dokumentasjon av produkter brukt offshore. RISE Safety and Transport er utpekt som teknisk kontrollorgan for sertifisering av utstyr relatert til brannbeskyttelse (A.1/3 Fire protection) i henhold til det nye direktivet 2014/90/EU som trådte i kraft 2016-09-18. Vi kan tilby den testing, sertifisering og produksjonskontroll som er nødvendig for å få merket produkter med rattmerket.

RISE-FR Produktdokumentasjon
RISE-FR Produktdokumentasjon er et dokument som bekrefter at krav til branntekniske egenskaper for et gitt produkt er oppfylt, at produktet er egnet til den bruken som produktdokumentasjonen angir og at produktet blir produsert med tilfredsstillende og løpende kvalitetskontroll.

Vi tilbyr slike dokumenter som en frivillig, nasjonal ordning for produsenter eller forhandlere av produkter som skal brukes i byggesaker. I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) stilles det krav om at byggevarer som inngår i byggverk skal tilfredsstille en rekke grunnleggende krav. Produsentene skal sørge for nødvendig dokumentasjon av produktenes egenskaper, og vil underlegges dokumentasjons- og kontrollsystemer (tilvirkningskontroll) som sikrer at produktet samsvarer med de tekniske spesifikasjoner som forelå ved testing av produktet. En RISE-FR Produktdokumentasjon skal være en nøytral dokumentasjon av produktegenskaper og forutsetninger for bruk, som samlet tilfredsstiller de krav til dokumentasjon av produktegenskaper som er gitt i TEK. 

Alle utstedte RISE-FR Produktdokumentasjoner blir publisert, og er offentlig tilgjengelig på våre nettsider i dokumentasjonens gyldighetsperiode.

Vi utsteder RISE-FR Produktdokumentasjon innenfor følgende produktkategorier:
  • Branntetting (fuger og gjennomføringstettinger)
  • Konstruksjoner (branndører/porter, vinduer, brannskiller, brannisolering, inspeksjonsluker, trapper).
  • Materialer (gulv-, vegg-, himlingsprodukter, isolasjonsprodukter, teltprodukter)
  • Ildsteder (konveksjonsovn, støpejernsovn, peisinnsats, kjøkkenkomfyrer, pelletsovn, klebersteinsovn, varmemagasinerende ovn).
  • Skorsteiner (elementskorsteiner, stålpiper, foringsrør, røykinnføring, røykrør, sotluke, varmeskjold, støpemasser, brannmur).
  • Diverse (Innfellingskomponenter, opphengssystemer, slangeskap etc.)