LASH FIRE

Evaluering av brannsikkerhet og innovasjoner for ro-ro-skip

Ro-ro-skip (roll -on-/roll- off, eksempelvis passasjerskip, bilferger og lasteskip) er en type fartøy som benyttes i stor utstrekning over hele verden og som utgjør en viktig del av det globale transportnettverket. Det har imidlertid vært et betydelig antall brannhendelser ombord ro-ro-skip de siste årene og det er ingen tegn på at utviklingen avtar. International Maritime Organization (IMO) satte i 2016 temaet på dagsordenen, ved at MSC 97/19/3 «Fire Safety of Ro-ro Passenger Ships» ble implementert på agendaen til deres maritime sikkerhetskomité, og siden den gang har en rekke studier blitt utført for å analysere kritiske forhold i tidligere brannhendelser ombord i ro-ro-skip.

Det er også behov for å kunne håndtere fremtidige utfordringer, eksempelvis overgangen til el- og gassdrevne kjøretøy. Dette er utfordringer som gjelder alle typer ro-ro-skip. Det er derfor viktig å ha et både bredt og langsiktig perspektiv når man skal revidere kravene til brannsikringstiltak for ro-ro-skip. Her er det mange utfordringerDet er mange mange problemstillinger knyttet til dette temaet, men det er også et stort potensial i å ta i bruk bruke ny teknologi og nye prosedyrer. Nye innovative løsninger, som også må ta hensyn til blant annet miljøpåvirkning og kostnad, kan gjøre skipene sikrere og mer uavhengig av ekstern bistand i tilfelle en brannsituasjon.

Prosjektet LASH FIRE samler relevant ekspertise for å møte utfordringene med å utvikle og demonstrere nye prosedyrer og tekniske innovasjoner for maritimt bruk. I tillegg gir prosjektet europeisk næringsliv kunnskap for å takle de tekniske utfordringene, samt styrke skipsverft, systemleverandører og andre næringer, slik at de kan utvikle og bygge sikrere og mer konkurransedyktige skip for en bærekraftig, maritim transportsektor.

Prosjektet har en helhetlig tilnærming til brannsikkerhetsproblematikken og vil undersøke følgende:

  • Effektiv manuell innsats: Mer effektiv brannbeskjempelsesinnsats i alle faser av brannen, inkludert risikobasert screening og kontroll av last, mer effektive brannpatruljer og førsteinnsatsrespons samt effektiv brannslokking.
  • Design som øker sikkerheten: Forbedret skipsdesign som øker sikkerheten ved kritiske operasjoner i tilfelle brann, reduserer potensialet for menneskelig feil, tilrettelegger for å kunne utføre gjør tidskritiske oppgaver  raskere og gir mer omfattende og effektiv beslutningsstøtte.
  • Forhindring ave antennelse: Redusere forekomsten av de mest sannsynlige antennelseskildene og antennelige dekkmaterialene på ro-ro-dekk, samt utarbeide bestemmelser for automatisk screening og støtte for risikobasert lasting.
  • Deteksjon: Raskere, mer pålitelige og mer robuste tekniske midler for brannvarsling, bekreftelse og lokalisering på alle typer ro-ro-dekk.
  • Slokking: Hurtig slokking uavhengig av dekktype, -størrelse og tilstedeværelse av mannskap.
  • Begrensning: Øke skipskonstruksjonens evne til å begrense spredningen av røyk, brann og varme.

Oppsummert, vil LASH FIRE bidra til bedre brannsikkerhet for ro-ro skip. 

LASH FIRE er finansiert av EU's Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram, grant agreement 814975. Prosjektet koordineres av RISE, med et konsortium som består av 27 forsknings- og industripartnere. 

Prosjektets nettside: https://lashfire.eu/

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktperson (-->).