BRAVENT

Effektiv ventilasjon av røyk fra små branner

Det er over 180 brannhendelser i norske skoler per år. Selv om de fleste av disse brannene er små kan de fremdeles produsere mye røyk. Det er ønskelig å bruke de eksisterende komfortventilasjonssystemene til å kontrollere røykspredningen for å øke brannsikkerheten og begrense skaden. Tradisjonelt har dette blitt gjort ved å lukke både utslipps- og tilførselskanaler og dermed forhindre at røyken sprer seg til andre rom. Denne løsningen kan imidlertid være dyr fordi den krever brannklassifiserte spjeld for å sikre at ventilasjonskanalene er lukket ordentlig. Videre kan lukking av disse kanalene under en brann også føre til en trykkoppbygging som gjør det vanskelig å åpne eller lukke dører, noe som igjen kan komplisere evakueringsprosessen.

BRAVENT-prosjektet vil utforske en alternativ strategi, røykavsug, som ikke er avhengig av sertifiserte brannklassifiserte spjeld og hjelper til med å kontrollere trykkoppbyggingen forårsaket av brannen. Denne strategien kan være spesielt egnet for de vanligste skolebrannene, nemlig små branner med moderat varmeutvikling.

Det er imidlertidig noen utfordringer knyttet til å tilpasse røykavsugsstrategien for skoler. For eksempel varierer utformingen av bygningene betydelig, hvilket medfører en tilsvarende forskjell i ventilasjonssystemene. I tillegg kan røykuttak føre til at det samler seg sot i ventilasjonssystemet, og dette vil kunne forverre inneklimaet.

For å møte de ovennevnte utfordringene har BRAVENT-prosjektet kartlagt ventilasjonsanlegg i en rekke skoler og samlet informasjon om brannhendelser. Prosjektet vil bruke denne informasjonen til å etablere en ventilasjonsløsning som sikrer effektiv røykontroll i tilfelle brann. Videre vil potensialet for sotakkumulering bli vurdert gjennom branntesting av de viktigste ventilasjonskomponentene. Til slutt vil effektiviteten av røykavsugsstrategien for små branner bli verifisert gjennom storskala branneksperimenter og ved hjelp av datasimuleringer.

BRAVENT er et Innovasjonsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, program SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko, prosjektnummer 321099, samt av partnere. Prosjektet skal pågå i perioden 2021-2024. Prosjekteier er Oslobygg KF, og prosjektleder er RISE Fire Research, de andre partnerne i prosjektet er SINTEF Community, Bergen Kommune, GK Norge og TROX Auranor Norge. 

Her kan du finne våre nyhetsbrev:
 -  Desember 2021
 -  April 2022
 -  Desember 2022
 -  Juli 2023


Publikasjoner:
- BRAVENT Rapport D1.1: Brannforløp og ventilasjon i skoler
- BRAVENT webinar: Brann- og røykspredning i ventilasjonskanaler, video og pdf

Publikasjoner fra både tidligere og nåværende BRAVENT prosjekt finnes også  samlet her.


Prosjektsiden hos Forskningsrådet: (link).

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktperson.