TREEADS

Et helhetlig system for håndtering, deteksjon og gjenoppbygging etter miljøkatastrofer.
TREEADS er et EU Green Deal-prosjekt, som samler et konsortium av 47 partnere fra 13 europeiske land og Taiwan, i kampen mot skogbranner.
Prosjektets mål er å redusere skader forårsaket av skogbranner, samt håndtere virkningen som skogbranner kan ha på lokalsamfunn.

TREEADS er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram. Prosjektkoordinator er Kemal S. Arsava fra RISE Fire Research AS.

Skogbranner er en alvorlig trussel over hele Europa, og forårsaker betydelig miljømessig og økonomisk skade. Brannene blir mer intense og utbredt på grunn av klimaendringer, skogbruk, forringelse av økosystemer og avfolking på landsbygda. Ekstreme skogbrannhendelser, i tillegg til deres ødeleggende økologiske innvirkning, medfører betydelige samfunnsøkonomiske kostnader og menneskelig lidelse.

TREEADS har som mål å etablere et enhetlig teknologisk økosystem for integrert brannhåndtering og adaptiv skogrestaurering.
Ved å involvere mange interessenter og aktører, vil TREEADS-prosjektet bidra til en inkluderende prosess som sikrer bærekraftige løsninger og motstandskraft i naturmiljø og lokalsamfunn.

TREEADS-teknologi vil bli demonstrert i åtte pilotkampanjer rundt om i verden. Den norske piloten ledes av RISE Fire Research AS og fokuserer på skogbranner i Nord-Europa. Piloten vil blant annet studere beskyttelse av trebygninger og stålinfrastruktur i skjæringspunktet mellom natur og urban bebyggelse (WUI-soner), forebygging og beredskap, samt effektiv av logistikk i responsfasen.

TREEADS-prosjektet ble startet opp i desember 2021, og skal vare i tre år og seks måneder. Total kostnadsramme er på 22,9 MEUR.

Foto: Pixabay