SH2IFT - Safe H2 fuel handling and use for efficient implementation

Ifølge EUs strategiske energiteknologiplan (SET) er implementering av hydrogenteknologi en av de viktigste løsninger for å nå reduksjonen i utslipp for 2 °C-scenariet. Hydrogen kan være et bindeledd mellom transport- og energisektoren, og kan brukes som drivstoff til de fleste transportformer, både på land og i maritim sektor. Norge har stor erfaring fra hydrogenproduksjon, og kan bli en leverandør av ren hydrogen og hydrogenteknologi både innen og utenfor Europa, og store industriaktører utforsker potensialet i å produsere hydrogen fra norsk naturgass ved å bruke løsninger som inkluderer karbonfangst og -lagring (CCS). Imidlertid representerer manglende kunnskap om sikkerhetsaspekter en potensiell flaskehals når det gjelder implementering av hydrogenteknologi. H2 er ikke nødvendigvis mindre trygt enn andre drivstoffer, men hvis det ikke håndteres i henhold til dets egenskaper (antennes ved lav energi, bredt eksplosjonsområde og økt tetthet i kryogen tilstand), er jetbranner, hurtig faseovergang (rapid phase transition - RPT) og BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion) mulige konsekvenser.

Mange Europeiske prosjekter har gitt et godt grunnlag for regelverk, prosedyrer, infrastruktur, sikkerhet, opplæring, holdninger i samfunnet og tilrettelegging for H2-teknologi. Imidlertid er fremdeles manglende kunnskap årsak til svært konservative beregninger for hydrogen i omgivelser som tunneler, skip og andre innelukkede rom, og det er viktig å fylle kunnskapshullene og gjøre forbedringer i de prediktive egenskapene til konsekvensmodeller.

 SH2IFT har som mål å øke kompetansen innen trygg håndtering og bruk av H2 i både gass- (GH2) og væskeform (LH2), med hovedfokus på innelukkede rom og maritim transport.

Målet vil nås gjennom følgende aktiviteter:

  • Identifisere barrierer i for implementering av H2 som drivstoff.
  • Få teknisk og fysisk innsikt i prosesser som involverer GH2 eller LH2, ved medium- og storskala brann- og eksplosjonstester. Jetbranntester vil utføres for å karakterisere GH2-flammer og studere effekten fra jetflammer på omgivelser i innelukkede rom. Det vil også utføres tester for å simulere BLEVE fra fartøy med LH2, og for å studere muligheten for at utslipp av LH2 på vann kan føre til RPT.
  • Utvikle nye eller forbedrede og validerte konsekvensmodeller
  • Utvikle anbefalinger og informasjon om sikkerhet.

SH2IFT startet i april 2018 og har en varighet på 4 år. Konsortiet består av flere norske forskningsaktører: SINTEF Industri (koordinator), RISE Fire Research, SINTEF Energi, NTNU, Transportøkonomisk Institutt, Christian Michelsen Research.

SH2IFT er finansiert av Norges forskningsråd, program ENERGIX, prosjektnummer 280964, samt av industripartnere og myndigheter (Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fylkeskommunene; Akershus; Hordaland; Møre & Romsdal; Trøndelag; Finnmark, Equinor, Shell, NASTA, Statkraft, Ariane, Air Liquide og Nye veier). Prosjektet koordineres av SINTEF Industri. 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontaktperson.