FIRENWOOD

Forbedret branndesign av trekonstruksjonssystemer i
bygninger
 

 

Publikasjoner og oppdateringer fra prosjektet finner du på Research Gate: https://www.researchgate.net/project/FIRENWOOD-Improved-fire-design-of-engineered-wood-systems-in-buildings

Kravene til mer miljøvennlige byggematerialer i konstruksjoner øker og  tre er tradisjonelt verdsatt som byggemateriale på grunn av sin miljøvennlighet, fleksibilitet, styrke, estetikk og gode branntekniske egenskaper.

Det er høy fokus på utvikling og bruk av innovative trekonstruksjonssystemer, ofte brukt som bærende elementer, og i enkelte tilfeller som brannskiller i vegger og tak, som erstatning for tradisjonelt brukte ubrennbare produkter. For å støtte utviklingen mot en utvidelse av bruksområdene for slike produkter til høyere og større bygninger må nye former for brannrisiko være tilstrekkelig adressert. 

FIRENWOOD vil fylle kunnskapshull med hensyn til brannsikker bruk av trekonstruksjonssystemer, med fokus på skjøter og lim i krysslaminert massivtre, limtre og trebaserte I-bjelker. I prosjektet vil branndesignmodeller for disse systemene bli validert og klassifiseringsmetoder for lim vil bli utviklet. Et sentralt punkt vil være å undersøke egenskapene til lim brukt i konstruksjonselementer, da mange av disse innovative systemene bruker forskjellige lim. 

Samfunnets oppfatning av brannsikkerheten til bygninger i massivtre påvirkes av media, som kan være unødig pessimistisk. FIRENWOOD har som målsetning å skape et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å belyse positive aspekter og unngå unødig negativ oppfatning av massivtrekonstruksjoner i brann.

Hovedmålet i FIRENWOOD er å sørge for brannsikker bruk av innovative, konstruerte tresystemer i høyere og større bygg, ved å tilføre: 
- Forbedrede brannprosjekteringsmodeller, validert av små- og fullskala branntester, og 
- Klassifisering og testmetoder for lim med hensyn på forhøyede temperaturer og brann. Hovedfokus vil være effekten av sammenføyinger og lim i krysslaminert tre (KLT), limtre og I-sammenføyinger. 

Delmål i FIRENWOOD:
- Utvikle og implementere strategier for å redusere hindringer for innovasjon, design og bruk av  tresystemer i konstruksjoner
- Utvikle småskala testmetode for klassifisering av temperatur og branntekniske egenskaper til lim i skjøter etc.
- Bestem forholdet mellom egenskaper til konstruerte tresystemer og komponenter i forhøyede temperaturer sammenlignet med egenskapene i en ekte brann.
- Bidra til forbedrede, validerte modeller for standardisert branndesign av: 
>I-bjelker i tre
>krysslaminert tre og limtre
>limte strukturelle forbindelser
- Gi teknisk kunnskapsgrunnlag som kan brukes av myndigheter og industri i fremtidige designstandarder
- Bidra til transnasjonalt samarbeid innen brannsikre innovative konstruerte tresystemer.

FIRENWOOD er finansiert av ForestValue Research Programme som er et transnasjonalt forsknings, utviklings og innovasjonsprogram som samfinansieres av nasjonale finansieringsorganisasjoner innenfor rammeverket til ERA-NET Cofund ‘ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy’. Nasjonal finansiering av Norges forskningsråd, prosjektnummer 298587. Prosjektet koordineres av RISE Fire Research i Trondheim.

Detaljert informasjon om prosjektpartnerne, arbeidspakker og oppdateringer fra prosjektet etc, er å finne på den engelske versjonen av denne siden: (link), og på Research Gate (link)

 For mer informasjon, ta gjerne kontakt med prosjektleder Tian Li (link til kontaktinfo).