Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Ny rapport: Sikkerhetsbehov for kullgriller i restauranter

Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge eksperimentelt om teststandard NS-EN 13240:2001 «Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel – Krav og prøvningsmetoder» dekker sikkerhetsbehovet for kullgriller installert i restauranter. Prosjektet er gjort på oppdrag fra DSB og DiBK og er en fortsettelse av RISE-rapport 2019:04 «Brannrisiko forbundet med kull- og vedfyrte griller i restauranter». 

Vi laget tre typer testgriller, med grunnlag fra åpne og lukkede kullgriller funnet på det norske markedet og fokus på isolasjonsevne, materialer og dimensjoner. En testrigg ble også bygget basert på teststandard NS-EN 13240:2001. Testprosedyrer ble utviklet basert på de konservative sikkerhetstestene i teststandarden.

Vi fant at sikkerhetstesten i teststandard NS-EN 13240:2001 dekker sikkerhetsbehovet for stabil maksimaltemperatur i omkringliggende materialer på samme måte som ildsteder, som metoden egentlig er designet for. Testene viste også at kullgrillene har potensiale for å produsere maksimaltemperaturer som overgår temperaturkriteriene i teststandarden, spesielt om grillene overfylles med brensel, dette utgjør en brannfare.  Teststandarden dekker ikke temperaturer i avtrekk og dannelse av gnister og deres eventuelle spredning til brennbart materiale. Derfor er viktige sikkerhetsaspekter som må hensyntas ved dokumentasjon av restaurantgriller:

-          At grillen er utstyrt med tilstrekkelig tiltak mot gnistpredning (som f.eks gnistfanger).

-          Faremomenter ved griller som står ved siden av hverandre.

-          Grillens oppbygning og valg av materialer og sveisesømmer.

-          Ventilasjonssystemet som brukes er dimensjonert for å håndtere temperaturene og gnistene som oppstår.


Det anbefales at produsenter av kullgriller dokumenterer disse aspektene ved en overbelastningstest og at eier (som regel restauranten) må sørge for at brukere av grillen får god nok opplæring.

Les rapporten her (pdf)

Arkiv