Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Ny rapport: Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg

Semiautomatiske parkeringsanlegg er parkeringsanlegg med system for automatisk bilstabling, men i motsetning til helautomatiske parkeringsanlegg er ikke disse lukkede, kompakte og utilgjengelige for publikum. Hovedmålet med denne studien har vært å samle informasjon om semiautomatiske parkeringsanlegg og faktorer som påvirker brannsikkerheten, og bidra til økt trygghet i slike anlegg.
Det ble gjennomført en simulering for å undersøke hvordan en brann kan spre seg i et semiautomatisk parkeringsanlegg i forhold til et ordinært parkeringsanlegg. Resultatene indikerer at en brann sprer seg fra første antente bil til neste bil omtrent like raskt i begge anleggene. Deretter sprer brannen i det semiautomatiske anlegget seg raskere enn brannen i det ordinære parkeringsanlegget. Disse resultatene må kun betraktes som indikative resultater, men viser likevel at det å redusere avstanden mellom bilrekker kan føre til en mye raskere brannspredning. Simuleringen viser også at i nokså lukkede parkeringsanlegg er det ikke nødvendigvis antall biler og hvor tett de står som påvirker hvor stor en brann kan bli, men hvor god tilgangen på luft er. Derfor er åpninger og ventilasjonssystemer i slike anlegg viktige faktorer å ta hensyn til når brannsikkerhet vurderes.

Det har blitt utført en kartlegging av regelverk og erfaringer i Norge og andre land, og momenter som øker risiko i semiautomatiske parkeringsanlegg. Det har ikke blitt avdekket noen konkrete erfaringer med branner i disse anleggene, men ettersom brann i parkeringsanlegg er relativt sjeldent, det finnes relativt få semiautomatiske parkeringsanlegg, og disse anleggene er relativt nye, er det ikke overraskende at det ikke har kommet frem noen hendelser enda.

Det kom frem at det finnes lovverk for helautomatiske parkeringsanlegg i Norge, men at semiautomatiske parkeringsanlegg er ikke omfattet av det samme lovverket. Det finnes ikke lovverk som sikrer at myndighetene blir informert dersom automatiske bilstablingssystemer installeres i eksisterende parkeringsanlegg som er åpne for publikum. Det finnes heller ikke lovverk som sikrer at det gjøres branntekniske vurderinger i forbindelse med installasjon av automasjon for bilstabling i et eksisterende bygg regulert for parkering der publikum har tilgang til arealene.

Vi mener at det er behov for ny vurdering av brannsikkerhet når et system for bilstabling etableres i eksisterende parkeringsanlegg.

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Les hele rapporten her: (pdf)

 

Arkiv