Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
5. sep 23
FRIC er sikret videre drift
22. jun 23
Ny rapport: Rømning ved brann i litium-ion batteri i elsparkesykkel
7. jun 23
Ny rapport: Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg
6. jun 23
Det arbeides med en ny europeisk metode på fasadetesting
24. mai 23
Ny rapport om avfallsbranner

Manglende brannforebygging førte til storbrann

Torsdag 23. juli 2015 brøt det ut brann i BASA-Huset i Tønsberg. BASA-Huset var et næringsbygg hvor ca. 70 firma hadde tilhold. Størsteparten av bygget brant ned, og forsikringserstatningene er anslått til å være i størrelsesorden flere hundre millioner kroner. En evaluering SP Fire Research har gjort har avdekket at det har vært mange alvorlige og kritikkverdige forhold vedrørende sikkerhetsarbeidet i bygget. Noen av forholdene har vært direkte medvirkende til at brannen ble så stor som den ble. 

-Den informasjonen vi har hatt tilgang til vitner om at det har vært et gjennomgående manglende fokus på brannforebyggende arbeid, sier prosjektleder Christian Sesseng.  -Det manglende forebyggende arbeidet har resultert i en rekke avvik fra krav i lover og forskrifter, og noen av disse har vært direkte medvirkende til at brannen fikk det utfallet den fikk, fortsetter han. Rapporten peker spesielt på at manglende vedlikehold av sprinkleranlegget, som på branndagen var utkoplet uten at tilstrekkelige kompenserende tiltak ble iverksatt, har bidratt til den raske brannutviklingen. I tillegg har flere brannvegger vært punkterte, noe som etter all sannsynlighet førte til at brannen fikk spre seg raskere gjennom bygget enn hva tilfellet ville vært dersom brannveggene hadde vært intakte.

Rapporten peker også på at det har vært manglende organisatoriske tiltak og planverk for det brannforebyggende arbeidet.

BASA-Huset var registrert som et særskilt brannobjekt, noe som medfører at brannvesenet skal gå jevnlige tilsyn i bygget. Dette har imidlertid ikke vært gjennomført siden 2003. -Slik vi ser det ville mange av de kritikkverdige forholdene i BASA-Huset kunne vært avdekket dersom tilsynene hadde blitt gjennomført. Dersom avvikene hadde blitt utbedret ville man fått et helt annet utfall av denne hendelsen, sier Sesseng.

Evalueringen, som ble bestilt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet, ble gjennomført med tanke på hvorfor brannen ble så stor som den ble, og hvilke nasjonale læringspunkt som kan dras ut av hendelsen. Den skulle spesielt vurdere passive og aktive brannsikringstiltaks beskaffenhet, organisatoriske tiltak samt brannvesenets innsats, og hvilken betydning disse hadde for brannens utfall. Evalueringen ble gjort på bakgrunn av gjeldende regelverk, politidokumenter, byggesaksdokumenter, annen byggteknisk dokumentasjon og intervjuer.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Arkiv