Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler
8. mar 24
Branntester for trygg luftfart
25. jan 24
Ny rapport: Feiing av ildsteder

Ny rapport: Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg

Rapporten «Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg» er nå publisert. Studien omhandler hvordan tildekking av bygg ved oppføring eller rehabilitering av byggverk påvirker brannsikkerheten og i hvilken grad regelverket tar hensyn til dette. Vi har kartlagt relevante krav, anbefalinger og ytelser knyttet til tildekking av bygg, kartlagt tilgjengelige materialer og studert dokumentasjon av materialers egenskaper ved brannpåvirkning, samt modellert røykspredning innenfor tildekkingen.

Vår kartlegging av mange lover og forskrifter som er relevante for byggeperioden ved oppføring og rehabilitering av byggverk har vist at det gjennom mange ulike lover og forskrifter stilles krav til både eiere, brukere, tiltakshavere, byggherrer, virksomheter, arbeidsgivere, prosjekterende og utførende. De involverte kan ha flere roller, og lignende roller har ulike betegnelser i ulike forskrifter. For bygninger som er i bruk skal brannsikkerheten ivaretas for både brukere av og arbeidere i bygget. Da gjelder også at både eier og bruker har ansvar for å ivareta brannsikkerheten. Det krever god kommunikasjon og godt samarbeid mellom ulike aktører for å sikre at brannsikkerheten opprettholdes for alle involverte både ved oppføring og rehabilitering av bygg.

For tildekking av stillas, skal inndekkingen tilfredsstille brannkravene for materialer brukt i rømningsvei, det vil si B-s1,d0 (In 1) for vegger og i himling/tak. Det er i dag ingen krav til brannegenskaper for gangbanene i stillaset, men vi anbefaler at dette innføres på samme måte som for inndekkingen. Det betyr Dfl-s1 (G) for overflater på gulv og B-s1,d0 (In 1) for himling/tak.

Simuleringene viser at røykspredningen fra brann inne i en bygning påvirkes når stillasene rundt bygget dekkes. Ved tildekking rundt sidene får man en større horisontal røykspredning i stillaset enn uten tildekking. Tildekking rundt sidene fører til større horisontal røykspredning i stillaset enn uten tildekking. Når tildekkingen i tillegg har tak, samler røyken seg først under tildekkingens tak før det etter hvert også fylles opp med røyk nedover etasjene i stillaset. Simuleringene viser at etablering av en åpning i øvre del av dekselet vil ventilere røykgassene effektivt, og røykspredningen var i hovedsak den samme som for tildekking uten tak. I tillegg indikerer simuleringen at luftgjennomstrømningen gjennom gangveiene i stillaset vil kunne være en viktig faktor for å redusere dekkets negative effekt på røykspredning.

Vi studerte branndokumentasjonen til 64 produkter brukt til tildekking, hvorav 35 % hadde full klassifisering i henhold til EN 13501-1 (som B-s1,d0). Omtrent 6 % oppga at produktet ikke var flammehemmende. Resten ble enten testet med andre testmetoder, eller ga ingen branndokumentasjon, eller opplyste at produktet var flammehemmende uten nærmere spesifikasjon. De fleste produktene fra markedsledere brukt av store totalentreprenører er i tråd med regelverket.

For brann- og redningsvesenene vil tildekking kunne gi utfordringer og forsinkelser ved innsats, siden tildekkingen gir redusert visuell oversikt over røykspredning og plassering av dører og vinduer. I tillegg kan tildekkingen være til hinder for selve slokkeinnsatsen, bruken av slokkemiddel og ved røykdykker- og redningsinnsats.

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Hele rapporten (pdf) finner du her: https://risefr.no/media/rapporter/rise-rapport-2023-130-brannsikkerhet-ved-oppforing-og-rehabilitering-av-bygg.pdf

Foto: Bergen brannvesen

Arkiv