Aktuelt

Aktuelle saker og nyheter fra RISE Fire Research
27. jun 24
Innovasjon for bedre bærekraft
25. jun 24
Trebjelker med fingerskjøter!
28. mai 24
To nye rapporter: BRAVENT Storskala branntester
22. mai 24
Brannlaben i Trondheim fyller 90 år
12. apr 24
Ny rapport: BraTeK brannbeskyttende tekstiler

Produktdokumentasjon ved SP Fire Research AS

SP Fire Research AS (SPFR) har utstedt produktdokumentasjoner for byggevarer siden 1990-tallet. I en produktdokumentasjon bekrefter SPFR, med henvisning til forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10), at produktet imøtekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet. Vi utgir produktdokumentasjoner både etter den europeiske bygge­vareforord­ningen (CPR) og etter norsk standard NS 3919 (Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater). De gamle norske klassebetegn­elsene benyttes parallelt med det europeiske klassifiserings­systemet i en over­gangsperiode, inntil NS 3919 blir trukket tilbake.

Bakgrunn

Krav om dokumentasjon av produkter til byggverk er nedfelt i TEK10. Produsent eller omsetningsledd skal sørge for at varens egenskaper er dokumentert før den omsettes og/eller brukes i et byggverk. Det må dokumenteres at produktet kan benyttes til det tiltenkte formålet, slik at det ferdige byggverket oppfyller kravene i TEK10.

 

Forskjell mellom dokumentasjon for omsetning og bruk av byggevarer

Det er en forskjell mellom en produktdokumentasjon beregnet for omsetning av produkter, slik som ytelseserklæring, og en produktdokumentasjon fra SPFR, som dokumenterer at produktet er egnet for bruk i byggverk i Norge. Selv om et produkt har dokumentasjon på at det kan selges på det norske markedet, det vil si at det er CE-merket, betyr dette ikke at produktet kan brukes i ethvert byggverk. Tekniske krav til byggverk fastsettes på nasjonalt nivå, og varierer fra land til land. Det kan for eksempel være spesielle særkrav i Norge som også må dokumenteres.

 

SPFR Produktdokumentasjon

SPFR Produktdokumentasjon er en frivillig ordning, men det fritar ikke produsenten fra kravet om produktdokumentasjon. Ettersom de ansvarlige foretakene i byggesaken må dokumentere at byggverket oppfyller tekniske krav i TEK10, er SPFR Produktdokumentasjon noe vi tilbyr markedet, hvor vi dokumenterer at produktet er egnet for bruk. Dette krever kunnskap om teststandarder, testmetoder, hvilke egenskaper som skal dokumenteres, samt hvilken form for produksjonskontroll produktet skal underlegges. Alle produktdokumentasjoner utstedt av SPFR blir publisert, og er tilgjengelig på våre nettsider i produktdokumentasjonens gyldighetsperiode.

 

Innhold

SPFR Produktdokumentasjon (utgitt som SINTEF Produktdokumentasjon frem til 2015) inneholder opplysninger om produktdokumentasjons gyldighet og generelle krav, produsent og produktansvarlig, beskrivelse av produktet, bruksområde, branntekniske egenskaper, betingelser for bruk og rapportgrunnlaget for produktdokumentasjonen. I denne dokumentasjonen kan det være mye viktig teknisk informasjon i forbindelse med bruken av produktet som ikke kommer fram i en produktdokumentasjon beregnet for omsetning av produkter.

Arkiv